برگزاری کنفرانس در نرم افزار microsoft teams انجام میشود.
1399-11-28