برای ورود به صفحه دریافت دو نسخه ویندوز و تلفن همراه (Android & iOS)  Microsoft Teams کلیک کنید.

**راهنمای کار با نرم افزار**#""خواهشمند است حتما قبل از شروع کنفرانس، یکبار بصورت آزمایشی وارد محیط برنامه شوید.""#